هیأت های اقتصادی استان

سفر هیات اقتصادی 40 نفره خراسان رضوی به لهستان

هیأتهای خارجی

ملاقات کاردار بریتانیا درایران با رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور

هیأتت فرانسوی

هیات اسلواکی

هیات اسلواکی2

دیدار سفیر اوکراین در ایران با مشاور وزیر امور خارجه و رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در شمال و شرق کشور

دیدار سفیر اوکراین در ایران با استاندار خراسان رضوی

دیدار سفیر اوکراین در ایران با رئیس اتاق بازرگانی ایران (و خراسان رضوی)

دیدار سفیر اوکراین در تهران با مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی